KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ 


CTECH BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. (CTECH) olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve
gizliliği hususlarına azami önem vermekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)
kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla hareket ederek; kişisel verilerin toplanması, muhafazası,
işlenmesi, mevzuata uygun olarak aktarımı, ne kadar süreyle saklanacağı, veri sahiplerinin hakları
vb. gibi sorumlulukların mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulandığını aydınlatmak üzere işbu
bilgilendirme metni hazırlanmıştır.

 

 


KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ, İŞLEME AMAÇLARI

 

CTECH, faaliyetlerini sürdürebilmek ve KVKK ile ilgili sair kanun ve mevzuatlar tarafından öngörülen
esas ve usuller doğrultusunda kişisel verileri işleyebilmektedir. Paydaşlarımıza ilişkin kişisel veriler
gerek doğrudan gerekse de dolaylı yöntemlerle CTECH birimleri, internet sitesi, sosyal medya vb.
araçlarla yazılı, sözlü veya elektronik şekilde toplanabilir. KVKK kapsamında elde edilen kişisel veriler
aşağıda yer verilen amaçlarla işlenebilmektedir:

· Yetkili kuruluşlarından ve ilgili paydaşlardan gelen bilgi ve diğer taleplerin zamanında
karşılanabilmesi

· Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi
· Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi
· Hukuki işlemlerin icrası ve hukuki süreçlerin takibi
· İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve faaliyetlerinin yürütülebilmesi
· Bilişim ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası
· Kalite ve standart denetimlerinin ve iyileştirmelerinin yapılabilmesi
· Kurum ve personel güvenliğinin sağlanabilmesi
· Ziyaretçi ve toplantı katılımcıları ile ilgili süreçlerde ihtiyaç duyulan faaliyetlerin icrası
· Verilen destek ve hizmetlerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi
· Her türlü kanal aracılığıyla kurum paydaşları ve ziyaretçileri tarafından iletilecek
öneri/dilek/şikâyet ve taleplerin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler
uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi

· Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
· İş faaliyetlerimizin yürütülmesi ve denetimi, hizmetlerimizin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi
· Savunma Sanayi mevzuatları ve ilgili diğer mevzuatların işletilmesi

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA ARAÇLARI ve HUKUKİ DAYANAĞI

 

Başvuru formları, iş sözleşmesi, sözleşmeler, iş yerinde bulunan elektronik takip ve fiziksel erişim
kontrol sistemleri, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, insan kaynağı kazanım platformları, çevrimiçi
web sitesi, site kullanımı ölçüm sistemleri ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler,
düzenlenen eğitimler, toplantılar, organizasyonlar ve benzeri etkinlikler aracılığıyla Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Madde 5/2.f “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile,
veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’, CTECH tarafından farklı
iletişim kanalları ile farklı hukuki veya ticari sebeplere dayanarak, fiziki veya elektronik ortamlarda,
size fayda sağlanması, CTECH gerekliliklerin yerine getirilmesi/faaliyetlerin sürdürülmesi,
geliştirilmesi veya mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik olarak
toplanmakta ve muhafaza edilmektedir.

 

 

 

VERİ AKTARIMI

 

Kişisel Verileriniz, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında ve yukarıda bahsi geçen sınırlı amaç ile
Savunma Sanayi Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Eminyet Genel Müdürlüğü ve ilgili kolluk
kuvvetleri, yargı makamları ve ilgili 3.Kişiler, yetki vermis olduğunuz temsilcileriniz avukatlar,
düzenleyici ve denetleyici kurumlar, anlaşmalı güvenlik şirketlerine, resmi kurumlara aktarılabilir.

 

 

 

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI


KVKK Made 11’ye ilişkin başvurularınızı; ıslak imzalı yazılı başvurunuzu bizatihi adresimize elden
getirebilir, www.ctech.com.tr web adresindeki ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’’ uyarınca
‘Başvuru Formu’nu doldurarak noter aracılığı ile iletebilir, güvenli elektronik imza, mobil imza veya
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.
Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak ;

· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
· Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
· İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya
yok edilmesini isteme,

· (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.
Yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup
haklarınıza ilişkin talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Başvuruya
yazılı ya da CD, flash bellek gibi kayıt ortamları vasıtasıyla cevap verilmesi durumunda “Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”in 7. Maddesinde yer alan işlem ücreti
alınabilecektir.

 

 

 

CTECH’e aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşabilirsiniz;

Merkez Adres: Teknopark İstanbul, TGB, Sanayi Mah. Teknopark Bulvarı, No:1, Blok:1 Kat:2
Kurtköy-Pendik 34912, İSTANBUL
Telefon: 0 216 290 52 86
Faks: 0 216 290 52 88
Email: [email protected]
Web Adresi: https://www.ctech.com.tr/

 

 

 

 

 

 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR